Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle interacties tussen u en TRINITAS COMMERCE. Veranderingen en betwistingen moeten schriftelijk gebeuren. Indien u iets bestelt, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Als bepaalde onderdelen van de algemene voorwaarden gewijzigd of vervangen worden, blijven de overige onderdelen gewoon geldig. Als een situatie niet voorkomt in de algemene voorwaarden, wordt die in dezelfde lijn behandeld.

2. OFFERTE

Een aanbod van TRINITAS COMMERCE is altijd vrijblijvend en vervalt automatisch binnen 30 dagen. Een aanbod is ongeldig als duidelijk is dat het een vergissing of verschrijving bevat.

Alle prijzen zijn in euro’s. TRINITAS COMMERCE mag ten aller tijden, met een minimale termijn van drie kalendermaanden voor aanvang, de geldende tarieven aanpassen voor operationele activiteiten. Als u hier niet mee akkoord gaat kan u binnen 30 dagen de overeenkomst beëindigen.

3. VERTROUWELIJKE GEGEVENS

Ontvangen gegevens worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze gevraagd zijn. Beide partijen verklaren nadrukkelijk de privacywetgeving van de markten waarop de samenwerking betrekking heeft te volgen.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle eigendomsrechten van ontwikkeld materiaal zijn van TRINITAS COMMERCE, diens licentiegevers of toeleveranciers. TRINITAS COMMERCE geeft u het recht om de ontwikkelde programmatuur te gebruiken in uw eigen bedrijf of organisatie. Het kan zijn dat dit gebruik wordt beperkt tot een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen. Uw gebruiksrechten mogen niet worden doorgegeven aan derden. TRINITAS COMMERCE is niet verplicht om u inzage te geven in de de originele programmatuur en technische documentatie.

U behoudt het kosteloze gebruiksrecht van de programmatuur na (tussentijdse) ontbinding van de overeenkomst.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

TRINITAS COMMERCE zal de overeenkomst te goeder trouw uitvoeren.

Als TRINITAS COMMERCE op verzoek/ met instemming extra werkt buiten de overeenkomst, zullen haar gebruikelijke tarieven gelden en eventuele vertragingen plaatsvinden.

TRINITAS COMMERCEis nooit verplicht om extra te werken en kan ook vragen om een afzonderlij ke overeenkomst voor dat extra werk. De huidige overeenkomst wordt echter niet automatisch stopgezet bij meerwerk.
Bij uitvoering in fasen kan TRINITAS COMMERCE de volgende fase uitstellen tot de vorige fase schriftelijk door u werd goedgekeurd.

TRINITAS COMMERCE behoudt zichzelf ten aller tijden het recht om medewerkers op uw project te vervangen.

6. GARANTIE EN SUPPORT

TRINITAS COMMERCE garandeert geen foutloze werking van de programmatuur. Technologie ontwikkelt in een sneltreinvaart, waardoor het praktisch onmogelijk is om programmatuur te ontwikkelen voor ieder type besturingssysteem, apparaat, scherm of browser. TRINITAS COMMERCE ontwikkelt voor de meest populaire interfaces. Mogelijk werkt uw digitaal aanbod echter niet met ieder systeem.

TRINITAS COMMERCE stelt u in staat zelfstandig of onder begeleiding een acceptatietest uit te voeren gedurende een periode van veertien dagen na aflevering, waarbij de programmatuur enkel door u wordt getest en dus nog niet ingezet wordt in een operationele omgeving. De testresultaten worden gestructureerd en schriftelijk aan TRINITAS COMMERCE gerapporteerd.

De programmatuur is officieel geaccepteerd wanneer u geen acceptatietest uitvoert, op de eerste dag na de testperiode, na herstelling van de gerapporteerde foutmeldingen, als voor acceptatie (in de testperiode) de programmatuur al operationeel werd ingezet of als in het testrapport slechts kleine fouten staan die het gebruik niet verhinderen, of aspecten die subjectief beoordeeld kunnen worden (zoals vormgeving). De programmatuur kan ook in fasen/onderdelen worden geaccepteerd.

Fouten in de programmatuur die binnen drie maanden na aflevering schriftelijk worden gemeld worden gratis door TRINITAS COMMERCE hersteld, met uitzondering van gebruiksfouten, fouten die niet aan TRINITAS COMMERCE te wijten zijn en fouten die bij de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. TRINITAS COMMERCE kiest zelf waar het herstel zal plaatsvinden.

De garantie vervalt als u (zonder schriftelijke toestemming van TRINITAS COMMERCE) wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen.

TRINITAS COMMERCE kan open source componenten gebruiken en staat niet in voor fouten in die systemen. Ook fouten in programmatuur van andere derden valt niet onder de garantie van TRINITAS COMMERCE. Voor programmatuur van derden gelden hun voorwaarden, die ingekeken kunnen worden bij TRINITAS COMMERCE. TRINITAS COMMERCE zal fouten in de programmatuur van derden zo snel mogelijk doorgeven. De mate van oplossing en oplossingssnelheid kan echter verschillen per partij.

Indien u een onderhoudsovereenkomst heeft met TRINITAS COMMERCE, dan wordt u geacht fouten zo snel mogelijk te melden aan TRINITAS COMMERCE, die daarna het onderhoud zo goed mogelijk zal uitvoeren. Dataconversie of het herstel van beschadigde of verloren gegane gegevens zijn niet inbegrepen in een onderhoudsovereenkomst. TRINITAS COMMERCE is niet verplicht u een onderhoudsovereenkomst aan te bieden.

7. BETALING

Facturen dienen binnen 15 dagen na de vervaldatum zijn betaald. Vertragingen en de gevolgen daarvan worden steeds door u vergoed, met een nalatigheidsintrest van +3% vanaf de vervaldag van de factuur vermeerderd met eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten. TRINITAS COMMERCE mag zonder verwittiging onmiddellijk stoppen met de dienstverlening tot u heeft betaald.

U kan een factuur binnen 5 dagen betwisten bij TRINITAS COMMERCE. U blijft dan wel verplicht om die tijdig te betalen. TRINITAS COMMERCE kan ook na levering van een deel van de bestelling een factuur opsturen. TRINITAS COMMERCE kan vragen om een voorschot en/of een waarborg.

8. TUSSENTIJDSE ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

TRINITAS COMMERCE mag de verplichtingen of de overeenkomst stopzetten of pauzeren als:

  • u de overeenkomst niet respecteert
  • ze om goede redenen vreest dat u de verplichtingen niet zal nakomen of als u hier geen of onvoldoende waarborg voor kan bieden
  • u vertraging oploopt waardoor TRINITAS COMMERCE haar verplichtingen niet kan nakomen
  • TRINITAS COMMERCE door overmacht de overeenkomst niet kan nakomen
  • u niet vrij over uw eigen geld kan beschikken (faillissement, beslaglegging,…)
  • een bestelling door u 90 dagen ‘on hold’ staat

TRINITAS COMMERCE moet hiervoor geen schade- en kostenvergoeding betalen. Als de stopzetting door uw toedoen gebeurt, wordt een schadevergoeding gevraagd voor (in)directe kosten.

Als de overeenkomst wordt stopgezet mag TRINITAS COMMERCE onmiddellijk de contractueel nog te betalen sommen opeisen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Technologie verandert in hoogtempo en cyber criminaliteit is groter dan ooit tevoren. TRINITAS COMMERCE zal voldoende maatregelen treffen voor databescherming, maar zal ook nooit honderd procent zekerheid kunnen bieden. Partijen delen eventuele functionerings- of beveiliginsproblemen proactief wanneer deze ontdekt zijn.

U moet zelf (inter)nationale wet-en regelgeving naleven. Als u daar fouten maakt, eventueel voortkomende uit uw digitale activiteiten, dan biedt TRINITAS COMMERCE daar nooit een schadevergoeding voor.

De inhoudelijke correctheid van uw digitaal aanbod, zoals productspecificaties en prijzen, zijn de verantwoordelijkheid van de klant, ook wanneer deze door TRINITAS COMMERCE wordt onderhouden.

Als TRINITAS COMMERCE de overeenkomst schendt, wordt enkel de directe schade vergoed tot maximaal de overeengekomen prijs in de overeenkomst (zonder BTW- en verzendkosten). Indirecte schade wordt nooit vergoed. Schade moet gemeld worden binnen 12 maanden. Voor u een schadevergoeding eist moet u TRINITAS COMMERCE schriftelijk op de hoogte brengen en haar tijd geven om oplossingen te zoeken.

10. OVERMACHT

Bij overmacht is TRINITAS COMMERCE niet verantwoordelijk voor vertragingen enz. TRINITAS COMMERCE is alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TRINITAS COMMERCE geen invloed heeft, bijvoorbeeld brand, natuurrampen, oorlog, hacken van een server, stakingen.

De overeenkomst kan dan geheel of gedeeltelijk stopgezet of gepauzeerd worden zonder verplichte schadevergoeding. Als sommige delen van de overeenkomst toch uitgevoerd werden, worden aparte facturen gemaakt.

11. NIET-OVERNAME PERSONEEL

Tijdens de overeenkomst en tot 1 jaar na beëindiging mag u geen medewerkers van TRINITAS COMMERCE (in)direct inschakelen zonder overleg met TRINITAS COMMERCE. Inbreuk wordt bestraft met ten minste €100.000 per schadegeval.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

Enkel Belgisch recht is steeds van toepassing, ook wanneer delen van de overeenkomst in het buitenland worden uitgevoerd of een partij daar woont, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Het Weens koopverdrag 1980 is niet van toepassing.

13. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

U vindt de voorwaarden op de website van TRINITAS COMMERCE (www.trinitascommerce.com), de Nederlandse tekst zal steeds gebruikt worden om bepalingen uit te leggen.

14. SLOTBEPALINGEN

Door deze voorwaarden te aanvaarden wordt geen rechtsvorm van partnerschap opgericht.

Deze voorwaarden vervangen alle vorige overeenkomsten en worden integraal goedgekeurd.

Onderworpen aan en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. Rechtbanken van Kortrijk, m.n. de Vrederechter van Kortrijk, zijn bevoegd.